Tên tôi là Devin Devine và tôi tạo ra nghệ thuật “đá khô”. Đẩy đá khô quanh tường và sắp xếp chúng, những tác phẩm điêu khắc và những nét đặc trưng cảnh quan này đều được giữ bằng trọng lực. Vâng, tất cả đều nói rằng chúng được giữ cùng nhau bởi trọng lực, ma sát, ý chí và tình yêu.

Không có xi măng hay keo dính. Không phải là tôi chống lại xi măng, hoặc chống lại bất cứ điều gì hay không thích nó, nhưng điều quan trọng đối với tôi là dự án này được xây dựng với suy nghĩ hòa hợp tối đa với thiên nhiên.


Nguồn: https://www.boredpanda.com